O klubie

Newsletter

Wycieczka

Regulamin klubu Hybrydy

 

REGULAMIN KLUBU
(DLA UCZESTNIKӓW IMPREZ)

PRAWO WSTĘPU

1. Prawo wstępu na dyskoteki organizowane przez klub Hybrydy mają:

 • osoby pełnoletnie
 • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

 

2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Hybrydy mają:

 

 • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

 

3. Na imprezy organizowane przez klub Hybrydy wstępu nie mają:

 

 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
 • osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,

2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób

3. Osoby do lat18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych,

4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,

5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów

6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,

7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,

8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,

9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora

10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych

11. Ponadto zakazuje się:

 

 • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
 • Rzucania wszelkimi przedmiotami
 • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora

 

12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji

13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.

 

Najbliższe imprezy

Już jutro : Opcja Złota 7
Za 2 dni : Hybryday

Dane kontaktowe

Adres: ul. Złota 7/9

Warszawa

E-mail: klub@hybrydy.com.pl
Telefon: (22) 822 30 03, 822 87 02
Fax: (22) 822 87 02

Biuro czynne: 
Pn-pt od godz. 09.00 do 17.00
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

 

Żywiec Fundacja Universitatis Varsoviensis Palladium Proxima Klubowa.pl XL Energy drink eBilet ISIC Eska